Švietimo naujienos

2016-02-25

Apžvelgta rajono mokyklų metodinės tarybos veikla

Vasario 23 d. Skuodo informacijos centre vyko rajono mokyklų metodinės tarybos susirinkimas, kuriame buvo aptarta 2015 metų veikla. Švietimo skyrius, koordinuojantis metodinių būrelių veiklą, analizavo atskirų dalykų ir sričių ugdymo pasiekimus, problemas ir teikė siūlymus metodinės veiklos organizavimui.

Viena iš prioritetinių sričių einant į besimokančią visuomenę yra mokytojų mokymasis: ikimokyklinių įstaigų pedagogams, socialiniams pedagogams, psichologams, mokyklų vadovams ir dalykų mokytojams reikia įgyti naujų kompetencijų ir pereiti prie inovatyvios pedagogikos. Nuolatinis mokytojų mokymasis yra įmanomas tik kuriant mokymosi kultūrą organizacijoje, išnaudojant pačias įvairiausias mokymosi aplinkas, skatinant mokytojus įvairiais būdais tobulinti turimas ir įgyti naujas kompetencijas.

Aptariant praėjusių metų rajono mokyklų metodinę veiklą išsamiai apžvelgti organizuoti seminarai, kursai, atviros pamokos, atviros ugdomosios veiklos ikimokyklinėse įstaigose, sklaidos renginiai, edukacinės išvykos, parodos, konferencijos, metodinių darbų rengimas bei jų pristatymas. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo organizuojami vadovaujantis ŠMM patvirtintus „Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų nacionalinius kvalifikacijos tobulinimo 2015-2016 metų prioritetus“, „Geros mokyklos koncepcija“, Švietimo skyriaus, Skuodo informacijos centro strateginiais planais ir dokumentais, reglamentuojančiais pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

Už aktyvią metodinę veiklą, tarpdalykines inovacijas, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo, už gerosios darbo patirties sklaidą, profesinės veiklos iniciatyvas buvo pagerbti rajono metodinio būrelio pirmininkai ir rajono mokyklų metodinės tarybos nariai bei padėkota centro darbuotojams už bendradarbiavimą.

Skuodo informacijos centro metodininkė Vita Zaborienė

Akimirkos iš susirinkimo