Švietimo naujienos

2018-03-15

Mokytojų profesinės kompetencijos augimas

Š. m. kovo 6 d. Skuodo informacijos centre vyko rajono mokyklų metodinės tarybos pasitarimas, kuriame buvo apžvelgta 2017 metų tarybos veikla, iškelti tikslai einamiems metams ir pristatyti nauji tarybos nariai - metodinių būrelių pirmininkai.

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Vasiliauskienė, koordinuojanti metodinių būrelių veiklą, analizavo atskirų dalykų ir sričių ugdymo pasiekimus, įvardijo problemas ir kvietė bendrai diskusijai teikiant siūlymus metodinės veiklos organizavimui. Pasitarime dalyvavusios Švietimo skyriaus vedėja Aldona Jasienė, vyriausioji specialistė Aušra Budrikienė kvietė tobulinti metodinę veiklą pasitelkiant geriausią kitų rajonų patirtį. Anot Švietimo komiteto pirmininko, geografijos mokytojo eksperto Virgilijaus Pajarsko, verta pagalvoti ir apie būrelių jungimą, siekiant pasidalijimo sėkmingomis patirtimis, kolegialaus bendravimo ir geresnių rezultatų. Mažų būrelių narių susijungimui pritarė ir fizikos, geografijos, istorijos dalykų pirmininkai, įžvelgdami didesnes galimybes bendradarbiavimui.

Pastebėta, kad iš prioritetinių sričių labiau buvo analizuojama: individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas, profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos, dalykinės kompetencijos susijusios su ugdymo turinio kaita.

Aptariant praėjusių metų rajono mokyklų metodinę veiklą, išsamiai buvo apžvelgti centro organizuoti seminarai, konkursai, atviros pamokos, atviros ugdomosios veiklos ikimokyklinėse įstaigose, sklaidos renginiai, edukacinės išvykos, parodos, konferencijos, pedagogų parengti metodiniai darbai. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo vykdomi vadovaujantis ŠMM patvirtintais Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų nacionalinius kvalifikacijos tobulinimo 2017-2019 metų prioritetais, Geros mokyklos koncepcija, Švietimo skyriaus, Skuodo informacijos centro strateginiais planais, Mokyklų metodinės tarybos veiklos planais ir dokumentais, reglamentuojančiais pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. Mokytojai apgailestavo, kad jiems trūko dalykinių seminarų, todėl susitarta kviesti kompetentingus lektorius, turinčius sėkmingos darbo patirties mokykloje. Pasidžiaugta, kad bendradarbiavome su švietimo centrais, švietimo pagalbos tarnybomis rengiant edukacines programas, todėl buvo aplankytos pažangios, modernios šalies mokyklos, dalyvauta konferencijose, išklausyta įdomių pranešimų, stebėta atvirų pamokų, pasikeista naudinga informacija su kolegomis iš kitų savivaldybių.

Buvo pagerbti už aktyvią metodinę veiklą, tarpdalykines inovacijas, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo, už gerosios darbo patirties sklaidą, profesinės veiklos iniciatyvas buvo pagerbti rajono metodinio būrelio pirmininkai ir rajono mokyklų metodinės tarybos nariai bei padėkota centro darbuotojams už bendradarbiavimą.

Skuodo informacijos centro metodininkė Vita Zaborienė