Švietimo naujienos

2016-02-24

Seminaras „Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema VIP“

Pasidalinti gerąja patirtimi, kaip kinta mokinių pasiekimai, bendruomenės narių santykiai progimnazijoje taikant mokinių individualią pažangą skatinančias priemones, atvyko Natalija Kaunickienė, humanitarinių mokslų magistrė, švietimo vadybos lyderystės magistrė, švietimo lyderystės konsultantė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė.

Anot direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dzintros Atminienės, vasario 17 d. Skuodo Bartuvos progimnazijos mokytojams buvo itin darbinga, nes mokymuose buvo aptariama, kaip galima siekti ugdyti sąmoningą, atsakingą mokinių požiūrį į savo mokymąsi, ugdymąsi, individualią pažangą ir organizuotas praktinis mokymasis. Dalijantis patirtimi, buvo pateikiamos jau vykstančios veiklos Šiaulių Salduvės progimnazijoje ir jų metu naudojamos pačių pedagogų susikurtos priemonės: pagalbos mokiniui modelis; vaiko individualios pažangos stebėjimas, analizavimas, tolimesnių ugdymo(si) tikslų numatymas (VIP); įgyvendinama klasės vadovų veiklos sistema (MOST), klasių ,,Termometrai“ ir kt.. Pasak lektorės, šiame kontekste itin svarbi mokyklų veiklos kryptis - kiekvieno mokinio individualios pažangos vertinimas ir įsivertinimas, pasiekimų stebėjimas ir analizavimas siekiant laiku identifikuoti mokymosi sunkumus, kad būtų teikiama reikalinga pagalba. Mokymosi pagalbos organizavimas apima ir priimamus sprendimus, kaip padėti mokiniui, ir taikytų priemonių poveikio analizę. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia teikia jį mokantys mokytojai, organizuodami pamokos veiklas bei konsultuodami mokinius ne pamokų metu. Dėl kitų mokymosi pagalbos būdų mokykloje susitariama, atsižvelgiant į kontekstą, turimą patirtį, išteklius. Siekiant ugdyti mokėjimo mokytis, pažinimo ir komunikavimo kompetencijas, pirmas žingsnis efektyvios veiklos link - tinkamai suformuluotas uždavinys (ko vaikai išmoks, kokiu būdu, kaip pasimatuos). Lektorės parengta ir padovanota metodinė medžiaga – įrankis mokytojui, kaip taikyti pagalbos mokiniui modelio priemones.

Refleksijos metu seminaro dalyviai teigiamai atsiliepė apie lektorės darbą, pateiktą praktinę patirtį, temos aktualumą ir realią galimybę įgytas žinias taikyti praktikoje. Seminaro metu bendraudami ir bendradarbiaudami su komandos nariais turėjo galimybę diskutuoti, teikti argumentuotus siūlymus, kelti probleminius klausimus. Tikime, kad dauguma mokytojų įgytas žinias seminare taikys praktikoje, jas tobulins mokymo(si) kokybei gerinti.

Parengė Skuodo informacijos centro metodininkė Vita Zaborienė

Akimirkos iš seminaro